14.10.2020.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca SLOGA AD NOVA VAROŠ - U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 8.687 akcija, nominalne vrednosti 2.400,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSSLGAE95569 izdavaoca SLOGA AD NOVA VAROŠ - U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI (MB: 07109776), usled završenog postupka prinudne likvidacije.