01.08.2017.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca NISKOGRADNJA-ČAČAK PUT

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 92.734 akcije nominalne vrednosti 500,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSNISKE10346, izdavaoca NISKOGRADNJA-ČAČAK PUT (MB: 07192657), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.