17.01.2020.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca „TINA“ Knjaževac

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTIObaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 38.405 akcija nominalne vrednosti 3.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSTINAE64276 izdavaoca „TINA“ Knjaževac (MB: 07128789), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.