12.10.2020.

Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija izdavaoca BB TRADE AD ŽITIŠTE

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONIŠTENJU SOPSTVENIH AKCIJA


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio poništenje 1.427 akcija izdavaoca BB TRADE AD ŽITIŠTE (MB: 08038791), pojedinačne nominalne vrednosti od 885,00 dinara, CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSBBTRE15009, u posedu izdavaoca, a na osnovu dokumentacije koja je dostavljena od strane člana Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti.