04.06.2018.

Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca BANATSKI DESPOTOVAC a.d. Banatski Despotovac

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA PREUZIMANJE AKCIJANa osnovu Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju ponude za preuzimanje akcija broj 1/2-102-1693/5-18 od 01.06.2018. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «Jorgić broker» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da ponudilac JASMINKA MILJUŠ ERIĆ iz Odžaka, daje ponudu za preuzimanje akcija izdavaoca «BANATSKI DESPOTOVAC» a.d. Banatski Despotovac.

Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca BANATSKI DESPOTOVAC a.d. Banatski Despotovac.pdf
Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija izdavaoca BANATSKI DESPOTOVAC a.d. Banatski Despotovac.pdf