26.03.2018.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "POTISJE" Kanjiža

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 201.798 akcija nominalne vrednosti 3.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVTFR, RSPOTIE50198 izdavaoca „POTISJE“ Kanjiža (MB: 08113882), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.