16.10.2020.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca GRAPPS AD SMEDEREVO

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 10.000 običnih akcija nominalne vrednosti 2.467,04 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSGRPPE92013 izdavaoca GRAPPS AD SMEDEREVO (MB: 06791450), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.