06.08.2018.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca TEHNOPLUS Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 1.021 akcija nominalne vrednosti 100,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSTHPLE66879, izdavaoca „TEHNOPLUS“ BEOGRAD (MB: 17151932), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.