19.06.2017.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca 7 JULI a.d. Sirig

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Convest“ a.d. Novi Sad

Odluka o sazivanju redovne skup.akc. 7 JULI AD Sirig .pdf