19.11.2021.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca „RUDNAP GROUP“ AD BEOGRAD

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTIObaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 1.379.600 akcija nominalne vrednosti 540,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSRDNPE30379 izdavaoca „RUDNAP GROUP“ AD BEOGRAD (MB: 07033982), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.