14.10.2020.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca KOMPANIJA GRADITELJ a.d. Kikinda

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA STICANJE SOPSTVENIH AKCIJAU skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu Odluke Skupštine akcionara izdavaoca «KOMPANIJA GRADITELJ» a.d. Kikinda od 09.09.2020. godine, na osnovu Odluke Odbora direktora izdavaoca «KOMPANIJA GRADITELJ» a.d. Kikinda od 09.09.2020. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva člana «Convest» a.d. Novi Sad, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo «KOMPANIJA GRADITELJ» a.d. Kikinda, daje ponudu za sticanje sopstvenih akcija.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca KOMPANIJA GRADITELJ a.d. Kikinda.pdf