27.11.2020.

Obaveštenje o izvršenoj isplati dividende izdavaoca NIS a.d. Novi Sad

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O ISPLATI DIVIDENDE


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu odluka izdavaoca «NIS» a.d. Novi Sad: Odluka Skupštine akcionara o raspodeli dobiti za 2019. godinu, isplati dividendi i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti NIS a.d. Novi Sad od 30.06.2020. godine, Odluka Odbora direktora o danu, postupku i načinu isplate dividendi za 2019. godinu akcionarima NIS a.d. Novi Sad od 12.10.2020. godine, Odluka generalnog direktora o datumu isplate dividende akcionarima NIS a.d. Novi Sad od 13.11.2020. godine i zahteva podnetog od strane člana «Vojvođanska banka» a.d. Novi Sad, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti je dana 27.11.2020. godine, izvršio isplatu dividende za izdavaoca «NIS» a.d. Novi Sad, preko Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, za 2.071.732 akcionara, u ukupnom neto iznosu 543.149.560,06 dinara.