30.06.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca JS SLOBODNA CARINSKA ZONA AD NOVI SAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Momentum Securities“ a.d. Novi Sad

Poziv za redovnu Skupštinu akcionara - Slobodna carinska zona ad Novi Sad p.pdf