14.02.2017.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "Višnjica dućani" a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 34.350 akcija nominalne vrednosti 660,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSVISNE78712 izdavaoca „Višnjica dućani“ a.d. Beograd (MB:06418554), usled statusne promene pripajanja privrednom društvu „AMAN“ d.o.o. Beograd.