31.12.2018.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "TEHNOPROMET.COM.M" Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 140.836 akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSTHKME15164 izdavaoca „TEHNOPROMET.COM.M“ Beograd (MB: 17206567), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.