31.03.2021.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TELEFONKABL AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Intercity broker“a.d. Beograd

Poziv za XXXII Skupstinu akcionara Telefonkabla.pdf