25.01.2022.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca PROLETER AD BEČEJ – U LIKVIDACIJI

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 72.330 akcija nominalne vrednosti 60,00 dinara po akciji, CFI kod ESVUFR i ISIN broj: RSPRLBE80661 izdavaoca PROLETER AD BEČEJ - u likvidaciji (MB:08069590), usled okončanog postupka likvidacije.