01.04.2021.

Obaveštenje o promeni nominalne vrednosti akcija izdavaoca INSTITUT ZA ZAŠTITU NA RADU a.d. Novi Sad

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O PROMENI NOMINALNE VREDNOSTI
HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio promenu nominalne vrednosti 13.578 akcija izdavaoca INSTITUT ZA ZAŠTITU NA RADU a.d. Novi Sad (JMB:08112517) sa 2.500,00 dinara na 7.762,00 dinara po akciji sa CFI kodom i ISIN brojem: ESVUFR, RSINZRE92922, a na osnovu dokumentacije koja je dostavljena od strane člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.