18.11.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca BIGZ PUBLISHING AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Intercity broker“ a.d. Beograd

Odluka sa pozivom za sazivanje vanredne skupstine 10.12.2020_potpisan.pdf