01.12.2017.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "BUDUĆNOST" a.d. Čurug

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 124.900 akcija nominalne vrednosti 680,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSBUDCE46166 izdavaoca „BUDUĆNOST“ a.d. Čurug (MB:08729573), usled statusne promene pripajanja privrednom društvu Poslovni sistem „GLOBAL SEED“ d.o.o. Čurug.