06.07.2018.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "NOVKABEL" Novi Sad

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 6.214.860 akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSNOVKE82990, izdavaoca „NOVKABEL“ NOVI SAD (MB: 08023646), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.