11.07.2018.

Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija izdavaoca "BAČKA" a.d. Sivac

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONIŠTENJU SOPSTVENIH AKCIJA


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio poništenje 137.589 akcija izdavaoca „BAČKA“ a.d. Sivac (MB: 08134901), pojedinačne nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSBACSE62536, u posedu izdavaoca, a na osnovu dokumentacije koja je dostavljena od strane člana Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti.