31.12.2018.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca AGROBAČKA, BAČ

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 336.964 akcija nominalne vrednosti 1000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSABACE25788, izdavaoca AGROBAČKA, BAČ (MB: 08155968), usled prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica, kada akcionarsko društvo menja pravnu formu u društvo sa ograničenom odgovornošću.