30.03.2018.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "FUTURUM" Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 159.389 akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSMNELE88953 izdavaoca „FUTURUM“ Beograd (MB: 07071426), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.