04.07.2018.

Obaveštenje o promeni nominalne u računovodstvenu vrednost akcija izdavaoca "FUTURA PLUS" a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PROMENI NOMINALNE
U RAČUNOVODSTVENU VREDNOST
HARTIJA OD VREDNOSTIObaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio promenu nominalne vrednosti u računovodstvenu vrednost 40.520.916 akcija izdavaoca „FUTURA PLUS“ a.d. Beograd (MB: 17572130) na 100,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSFUTPE93829, a na osnovu dokumentacije koja je dostavljena od strane člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.