22.02.2021.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca NOVI DANI AD IVANJICA

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENjE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 54.716 običnih akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSNDIVE61132 izdavaoca NOVI DANI AD IVANJICA (MB: 07245335), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.