15.06.2017.

Izmena ponude za preuzimanje akcija izdavaoca PODUNAVLJE a.d. Čelarevo

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O IZMENI PONUDE ZA PREUZIMANJE AKCIJA


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju objavljivanja izmene ponude za preuzimanje akcija br. 4/0-32-1701/16-17 od 14.06.2017. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «Prudence Capital» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da ponudilac «DELTA AGRAR» d.o.o. Beograd, daje izmenu ponude za preuzimanje akcija izdavaoca «PODUNAVLJE» a.d. Čelarevo.

Skraćeni tekst izmene ponude za preuzimanje akcija izdavaoca PODUNAVLJE a.d. Čelarevo.pdf
Izmena ponude za preuzimanje akcija izdavaoca PODUNAVLJE a.d. Čelarevo.pdf