14.05.2019.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca AD BANAT KIKINDA - U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 32.707 akcija, nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSBNKIE41594 izdavaoca AD BANAT KIKINDA - U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI (MB: 08021660), usled završenog postupka prinudne likvidacije.