23.11.2020.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca PP MILETIĆ a.d. Sombor

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA STICANJE SOPSTVENIH AKCIJAU skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu Odluke Skupštine akcionara izdavaoca «PP MILETIĆ» a.d. Sombor od 16.11.2020. godine, na osnovu Odluke Odbora direktora izdavaoca «PP MILETIĆ» a.d. Sombor od 19.11.2020. godine kao i na osnovu podnetog zahteva člana «M&V Investments» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo «PP MILETIĆ» a.d. Sombor, daje ponudu za sticanje sopstvenih akcija.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca PP MILETIĆ a.d. Sombor.pdf