19.06.2017.

Obaveštenje o izvršenoj isplati međudividende izdavaoca AERODROM NIKOLA TESLA AD Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O ISPLATI MEĐUDIVIDENDE

U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu odluka izdavaoca «AERODROM NIKOLA TESLA» a.d. Beograd: Odluka Nadzornog odbora o raspodeli međudividende od 14.11.2016. godine, Odluka Izvršnog odbora o isplati međudividende od 17.05.2017. godine i zahteva podnetog od strane člana «Komercijalna banka» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti je dana 19.06.2017. godine, izvršio isplatu međudividende za izdavaoca “AERODROM NIKOLA TESLA” a.d. Beograd, za 2.685.308 akcionara, u ukupnom neto iznosu 206.977.549,90 dinara.