14.05.2019.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "DUVAN PROMET" AD ZRENJANIN- U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 10.118 akcija nominalne vrednosti 500,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSDVZRE26254 izdavaoca „DUVAN PROMET“ AD ZRENJANIN – U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI (MB:08394857), usled završenog postupka prinudne likvidacije.