13.09.2021.

Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca PP MILETIĆ a.d. Sombor

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA PREUZIMANJE AKCIJA


Na osnovu Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju ponude za preuzimanje akcija broj 1/2-102-3176/5-21 od 10.09.2021. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «M&V Investments» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da ponudilac «AGRI BUSINESS PARTNER» d.o.o. Sombor, daje ponudu za preuzimanje akcija izdavaoca «PP MILETIĆ» a.d. Sombor.

Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija izdavaoca PP MILETIĆ a.d. Sombor.pdf
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca PP MILETIĆ a.d. Sombor.pdf