29.12.2017.

Obaveštenje o ispusu akcija izdavaoca "HOTEL PLANA" a.d. Velika Plana-u stečaju

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 154.155 akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSHTPLE46947 izdavaoca „HOTEL PLANA“ a.d. Velika Plana - u stečaju (MB:07578610), usled zaključenog stečajnog postupka.