08.06.2018.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca MAŠINOPROJEKT KOPRING a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA STICANJE SOPSTVENIH AKCIJAU skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu Odluke Skupštine akcionara izdavaoca «MAŠINOPROJEKT KOPRING» a.d. Beograd od 25.05.2018. godine, na osnovu Odluke Odbora direktora izdavaoca «MAŠINOPROJEKT KOPRING» a.d. Beograd od 05.06.2018. godine kao i na osnovu podnetog zahteva člana «Momentum Securities» a.d. Novi Sad, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo «MAŠINOPROJEKT KOPRING» a.d. Beograd, daje ponudu za sticanje sopsvenih akcija.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca MAŠINOPROJEKT KOPRING a.d. Beograd.pdf