31.12.2018.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "ENERGOPROJEKT GARANT" a.d.o. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 157.257 akcija nominalne vrednosti 4.450,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSENGRE89752 izdavaoca „ENERGOPROJEKT GARANT“ a.d.o. Beograd (MB:07812728), usled statusne promene pripajanja privrednom društvu „SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE“ a.d.o. Beograd.