12.10.2020.

Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca ŠLJUNKARA a.d. Bela Crkva

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA PREUZIMANJE AKCIJANa osnovu Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju ponude za preuzimanje akcija broj 1/2-102-3146/7-20 od 08.10.2020. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «Euro Fineks broker» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da ponudilac «AMV EUROPE» d.o.o. Bela Crkva, daje ponudu za preuzimanje akcija izdavaoca «ŠLJUNKARA» a.d. Bela Crkva.

Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca ŠLJUNKARA a.d. Bela Crkva.pdf
Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija izdavaoca ŠLJUNKARA a.d. Bela Crkva.pdf