11.05.2017.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca Radio televizija Vrnjačka Banja

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 2.034 akcija nominalne vrednosti 500,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSRTVBE39411 izdavaoca „RADIO TELEVIZIJA VRNJAČKA BANJA“ Vrnjačka Banja (MB: 17019864), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.