14.09.2018.

Obaveštenje o promeni nominalne vrednosti akcija izdavaocu NAPRED RAZVOJ AD BEOGRAD

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O PROMENI NOMINALNE VREDNOSTI
HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio promenu nominalne vrednosti 300.658 akcija izdavaocu NAPRED RAZVOJ AD BEOGRAD (MB: 20767022) sa 1.301.60 dinara po akciji na računovodstvenu vrednost 1.301,556700 dinara po akciji, sa CFI kodom i ISIN brojem: ESVUFR, RSNRAZE96136, u postupku statusne promene izdvajanje uz osnivanje, a na osnovu dokumentacije koja je dostavljena od strane člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.