16.11.2020.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca SILOS AD PEĆINCI

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 32.083 običnih akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSSILOE55206 izdavaoca SILOS AD PEĆINCI (MB: 08125295), usled prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica, kada akcionarsko društvo menja pravnu formu u društvo sa ograničenom odgovornošću.