14.05.2019.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca „SWISS-AMERICAN TRADE INC.“ AD ZRENJANIN – U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 5.500 akcija nominalne vrednosti 550,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSSWISE10316 izdavaoca „SWISS-AMERICAN TRADE INC.“ AD ZRENJANIN – U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI (MB:20717785), usled završenog postupka prinudne likvidacije.