23.11.2020.

Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija izdavaoca UTVA SILOSI AD KOVIN

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONIŠTENJU SOPSTVENIH AKCIJA


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio poništenje 21.250 akcija izdavaoca UTVA SILOSI AD KOVIN (MB: 08196575) nominalne vrednosti 2.580,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSUTSIE53888 u posedu izdavaoca, a na osnovu dokumentacije koja je dostavljena od strane člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.