14.05.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca VOJVODINA a.d. Novi Sad

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Komercijalna banka“ a.d. Beograd

VOJVODINA AD - Odluka o sazivanju redovne Skupštine AD 18 06 2019.pdf