02.08.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TELEFONKABL AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Intercity broker“a.d. Beograd

Telefonkabl sazivanje vanredne skupstine 23.08.2019.pdf