09.10.2019.

Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija izdavaoca „TRIVIT-PEK“ a.d. Vrbas

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONIŠTENJU SOPSTVENIH AKCIJA


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio poništenje 1.513 akcija izdavaoca „TRIVIT-PEK“ a.d. Vrbas (MB: 08284431) nominalne vrednosti 1.200,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSTRVPE75639 u posedu izdavaoca, a na osnovu dokumentacije koja je dostavljena od strane člana Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti.