08.09.2017.

Isplata dividende izdavaoca AERODROM NIKOLA TESLA AD Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O ISPLATI DIVIDENDE

U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu odluka izdavaoca «AERODROM NIKOLA TESLA» a.d. Beograd: Odluka Skupštine akcionara o raspodeli dobiti za 2016. godinu od 22.06.2017. godine, Odluka Izvršnog odbora od 14.08.2017. godine i zahteva podnetog od strane člana «Komercijalna banka» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da «AERODROM NIKOLA TESLA» a.d. Beograd vrši isplatu dividende vlasnicima hartija od vrednosti dana 11.09.2017. godine.

Isplata dividende izdavaoca AERODROM NIKOLA TESLA a.d. Beograd.pdf