30.11.2017.

Obaveštenje o ispisu i upisu akcija izdavaoca FAP AD PRIBOJ

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O ISPISU I UPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dana 28.11.2017. godine izvršio ispis 739.922 akcije pojedinačne nominalne vrednosti 100,31 dinara, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSFAPPE21572, kao i upis 8.691.750 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 1000,00 dinara, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSFAPPE27306, izdavaoca FAP AD PRIBOJ (MB: 07210434), a na osnovu dokumentacije koja je dostavljena od strane člana Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti.