24.10.2017.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca BAČKA ŽABALJ

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 2.766 akcije nominalne vrednosti 819,79 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVTFR, RSBCKAE98628, izdavaoca BAČKA, ŽABALJ (MB: 08063699), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.