11.04.2017.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "HABIT PHARM" a.d. Ivanjica-u stečaju

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 133.479 običnih akcija nominalne vrednosti 10.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVTFR, RSHBPHE58732 izdavaoca „HABIT PHARM“ a.d. Ivanjica- u stečaju (MB:17182536), usled zaključenog stečajnog postupka.