04.05.2017.

Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca PP BUDUĆNOST a.d. Čurug

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA PREUZIMANJE AKCIJA


Na osnovu Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju ponude za preuzimanje akcija broj 4/0-32-892/8-17 od 28.04.2017. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «Vojvođanska banka» a.d. Novi Sad, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da ponudilac «POSLOVNI SISTEM GLOBAL SEED» d.o.o. Čurug, daje ponudu za preuzimanje akcija izdavaoca «PP BUDUĆNOST» a.d. Čurug.

Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija izdavaoca PP BUDUĆNOST a.d. Čurug.pdf
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca PP BUDUĆNOST a.d. Čurug.pdf