23.10.2020.

Obaveštenje o izvršenoj isplati dividende izdavaoca «MESSER TEHNOGAS» a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O ISPLAĆENOJ DIVIDENDI

U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Odluke Skupštine akcionara izdavaoca «MESSER TEHNOGAS» a.d. Beograd od 29.05.2020. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «M&V Investments» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti je dana 23.10.2020. godine izvršio isplatu dividende izdavaoca «MESSER TEHNOGAS» a.d. Beograd, za 2.929 akcionara u ukupnom neto iznosu 376.403.757,50 dinara.